Jogadom

Regulamin korzystania z wyjazdów organizowanych przez firmę Jogadom Anna Sowińska w Katowicach

§1 Warunki Ogólne

Podmiotem organizującym warsztaty wyjazdowe jest Jogadom Anna Sowińska ul. Podhalańska 10/25, 40-215 Katowice

Osoba, która chce zapisać się na warsztat wyjazdowy może skorzystać bezpośrednio z zapisów internetowo: https://jogadom.pl/grafik (dalej aplikacja), albo skontaktować się przez maila: jogadom.katowice@gmail.com

Jogadom Anna Sowińska odpowiada wyłącznie za zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć i warsztatów z jogi. relaksacji. kręgów.

Dojazd na miejsce warsztatów uczestnik ponosi w swoim zakresie.

Za zakwaterowanie i wyżywienie odpowiada miejsce, w którym warsztaty są organizowane.
W sprawach dotyczących roszczeń z tym związanych firma Jogadom Anna Sowińska nie
ponosi odpowiedzialności wobec klienta.

§2 Zapisy i opłaty

Osoba, która chce zakupić karnet na warsztat wyjazdowy może skontaktować się z organizatorem wysyłając maila: jogadom.katowice@gmail.com lub zapisać się internetowo: https://jogadom.pl/grafik (dalej aplikacja), w zakładce kursy.

W warsztatach wyjazdowych mogą uczestniczyć osoby, które posiadają ważny karnet zakupiony na dane warsztaty wyjazdowe poprzez aplikacje.

Karnet zakupiony internetowo nie stanowi całkowitej kwoty do zapłaty. Kwota do zapłaty podawana jest w opisie warsztatu wyjazdowego na stronie www.jogadom.pl/wyjazdy, a także w informacji zwrotnej po kontakcie: jogadom.katowice@gmail.com

Karnet jest ważny tylko na konkretne warsztaty wyjazdowe, w konkretnej dacie i nie podlega przedłużeniu. Za niewykorzystane warsztaty wyjazdowe pieniądze nie są zwracane.

Karnet obejmuje: zajęcia jogi podczas warsztatu.

Pozostała kwota wyjazdu płacona jest na miejscu gotówką organizatorowi noclegów i wyżywienia (hotel, pensjonat itp.).

Każdorazowo dokładny zakres usług, a także sposób płatności przedstawiony jest w opisie danego warsztatu wyjazdowego na stronie: jogadom.katowice@gmail.com

Wszystkie karnety są karnetami imiennymi.

Karnet jest dowodem wpłaty.

Klient, który chce otrzymać fakturę za zakup pojedynczego wejścia lub wybranego karnetu winien dokonać zakupu internetowo i wysłać maila na adres:
jogadom.katowice@gmail.com. Faktura zostanie przesłana automatycznie na adres e-mail, z którego został wysłany mail.

§3 Przedmiot usługi

Osoby posiadające karnet zakupiony internetowo, a następnie wpłacające pozostałą część kwoty na miejscu, gotówką podmiotowi organizującym nocleg i wyżywienie mogą:

a) korzystać z noclegu i wyżywienia zgodnie z regulaminem obiektu,
b) korzystać z zajęć jogi wg planu przedstawionego w opisie wyjazdu, plan ten w
wyjątkowych przypadkach może ulec zmianie,
c)korzystać z rad i instrukcji nauczyciela prowadzącego zajęcia na danej sali.

Usługa nie obejmuje w żaden sposób dojazdu na miejsce warsztatów wyjazdowych, ubezpieczyć można się dobrowolnie, po wcześniejszym wyrażeniu takich chęci drogą mailową.

§4 Udział w warsztatach wyjazdowych

Jogadom Anna Sowińska nie bierze żadnej odpowiedzialności za skutki ćwiczeń wykonywanych samodzielnie, nie w oparciu o rady i instrukcje nauczyciela.

W warsztacie wyjazdowym mogą osoby zdrowe, bez przeciwwskazań lekarskich. Osoby z problemami zdrowotnymi zobowiązane są poinformować o nich nauczyciela przed rozpoczęciem ćwiczeń, jak również w trakcie ich trwania, w razie zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności. Szkoła nie bierze odpowiedzialności za negatywne skutki dla zdrowia ćwiczeń, jeżeli osoba z problemami zdrowotnymi nie poinformuje nauczyciela o swoich problemach. Nauczyciel ma prawo odmówić wstępu na salę osobie, co do której ma podejrzenia o przeciwwskazania lekarskie do ćwiczeń.

Uczestnicząc w zajęciach oświadcza się, że posiada się aktualną wiedzę o trwającym stanie epidemicznym w Polsce i jest się świadomym ryzyka, jakie może nieść uczestnictwo w warsztatach wyjazdowych.

Uczestnicząc w zajęciach oświadcza się, że zgodnie ze swoim aktualnym stanem wiedzy jest się zdrowym, nie jest się podejrzanym o zarażenie COVID-19 i nie miało się kontaktu z osobą zarażoną COVID-19.

Klient zobowiązany jest:
a) do przestrzegania regulaminu obiektu, w którym odbywa się warsztat wyjazdowy,
b) do zachowania czystości na sali oraz do poszanowania ogólnie przyjętych norm zachowania się,
c) stosować się do instrukcji nauczyciela, a także organizatora warsztatów i noclegów, d) do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

§5 Rezygnacje, zwroty, odwołanie wyjazdu, reklamacje

Gwarancją odbycia się wyjazdu jest uczestnictwo minimalnej liczby osób podanej w opisie konkretnego wyjazdu na stronie www.jogadom.pl/wyjazdy

W wyjątkowych przypadkach, gdy wyjazd zostanie odwołany zwracana jest klientowi kwota za wykupiony karnet na dane podane w aplikacji Klient nie ma prawa rościć sobie dodatkowego odszkodowania w związku z odwołanym wyjazdem.

Karnety nie podlegają zwrotom.

W wyjątkowych przypadkach, jeśli termin rozpoczęcia warsztatów nie przekracza 30 dni, organizator może podjąć decyzje o zwrocie pieniędzy za karnet. Decyzja ta jest dobrowolna.
W celu uzgodnienia szczegółów wymagany jest kontakt na adres:
jogadom,katowice@gmail.com

Jeśli w trakcie lub po realizacji warsztatów klient stwierdzi jakieś wady tychże, winien jest natychmiast zgłosić swoje uwagi do organizatora. Organizator zobowiązuje się do poprawy tych wad, jeśli są one w zasięgu realizacji organizatora.

§6 Przetwarzanie danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – (zwanym w dalszej części „RODO”) informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Jogadom Anna Sowińska ul. Podhalańska 10/25 40-215 Katowice, NIP 9542532933
2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można skontaktować się pisząc na adres e-mail: jogadom.katowice@gmail.com
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą:
w celach związanych z rejestracją, uczestnictwem i wysyłką informacji o warsztatach wyjazdowych, organizowanych przez Jogadom Anna Sowińska ul. Podhalańska 10/25 40-215 Katowice, NIP 9542532933
Kategoria danych: imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania – w przypadku wystawienia faktury.
Odbiorcami Państwa danych osobowych będą partnerzy świadczący usługi techniczne na rzecz Administratora (dostawcy systemów informatycznych i usług IT – hostingodawca) oraz podmioty i
organy, którym Administrator jest obowiązany udostępnić dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
Państwa dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do spełnienia celu dla którego zostały zebrane.
Mogą Państwo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie Państwa danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO,
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne jednakże niezbędne do realizacji celów opisanych w ust. 3.
Administrator nie stosuje profilowania w rozumieniu RODO ani nie podejmuje względem Państwa zautomatyzowanych decyzji opartych na profilowaniu.

§7 Postanowienia końcowe

Wszystkie kwestie organizacyjne, a także szczegóły wyjazdu podane są w opisie konkretnego wyjazdu na stronie www.jogazycia.pl/wyjazdy, a także podawane są mailowo po kontakcie na jogadom.katowice@gmail.com

Osoba, która wykupuje karnet, zobowiązuje się tym samym do przestrzegania Regulaminu.